OKG och Svenska Kraftnät, Projekt O1 FYS

Fysiskt Skydd av 400/130 kV ställverket Simpevarp

Anläggningsbeskrivning

Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med många olika verksamhetsområden. Svenska Kraftnät ansvar för att transportera el på stamnätet från de stora kraftverken till de regionala elnäten. Kärnkraftverket OKG AB ligger på Simpevarpshalvön, norr om Oskarshamn. Här finns tre av Sveriges kärnkraftsreaktorer som sammantaget producerar cirka tio procent av Sveriges el.

Projekt O1- Fysiskt skydd

OKG AB fick i mars 2003 i uppdrag av Svenska Kraftnät (SvK) att förstärka säkerhetsskyddet för förhöjd beredskap av 400 kV ställverket i Simpevarp genom teknisk bevakningsutrustning i form av kameraövervakning och larmsystem.

LMTs åtagande

LMT fick projektledningsuppdrag av OKG att i en första fas ta fram en projektrapport som beskrev den tekniska lösningen utifrån SvK`s funktionskrav. Efter godkänd projektrapport skulle projektet ta fram förfrågningsunderlag för beställning av perimeterskydd.

Tekniska krav

De tekniska kraven från SvK var att anläggningen skulle förses med ett perimeterskydd i form av ett aktivt larmsystem som skulle detektera (larma) för personer eller fordon vid intrång i anläggningen. Larmutrustningen skulle placeras på insidan av befintligt staket.

Förstudie

Under projektgruppens förstudie av perimeterlarm vid referensanläggningar i Sverige konstaterades att förhållandena i och kring ställverket Simpevarp var sådana att en lösning med den teknik som använts vid dessa anläggningar skulle bli kostsam och byggnadstekniskt svår att genomföra. Därför installerades en testanläggning med en i Sverige ännu inte använd teknik.

Testanläggningen uppfördes inom ställverksområdet Simpevarp under ledning av personal från LMT under hösten 2003. Provning och utvärdering av barriärlarmet ABSOLUTE från italienska SICURIT gjordes av LMT under ca 6 månader för att kunna kontrollera larmsystemets uppförande vid alla årstider med olika väderleksförhållanden.

Utvärdering

Det provade larmsystemet hade låg falsklarmsfrekvens och provades under skiftande väderleksförhållanden utan problem. Utrustningen uppvisade heller inga tecken på påverkan av de starka magnetfält som den utsattes för under 400 kV högspänningsledningarna i ställverket.

Utvärderingsgruppen från LMT fann därför att det fanns goda förutsättningar för att realisera permanent teknisk bevakning av det obemannade ställverket med den testade utrustningen.

Installation

Installation av det valda barriärlarmet ABSOLUTE gjordes under sommaren 2004 och LMT ansvarade för projektledning och detaljkonstruktion av perimeterlarmfunktionen.

Driftansvaret för barriärlarmet övergick till SvK.

« Tillbaka till våra referenser

Sånnaskolan, Åhus

Läs mer om projektet »

Fjärrvärme Rottne

Läs mer om projektet »

Koholmens reningsverk

Läs mer om projektet »